Hồ sơ môi trường

Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh với quy mô lớn trước khi đi vào xây dựng đều phải thực hiện bản báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc những cơ sở đã đi vào hoạt động nhưng chưa có bản báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải […]

The Shanghai Girls Advertising Posters

The Shanghai Girls?is a term for a particular style of advertising from the 1920?S? and 1930?S? that depicted very modern, beautiful women from Shanghai, China. These posters advertised a wide variety of products, including cigarettes, gum, batteries, perfume, medicine and many others. Shanghai experienced a population boom in the 1920?S?, when thousands of Russians and […]